คาด 11 บลจ. จัดตั้งและเปิดจำหน่ายกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยในไตรมาส 3-4 ปีนี้ พร้อมปันค่าธรรมเนียมร้อยละ 40 สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ( บลจ.) จำนวน 11 แห่ง ร่วมกันจัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย โดยแบ่งค่าธรรมเนียมจัดการร้อยละ 40 ไปบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่มีธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยคาดว่ากองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ที่มีขนาดกองทุนรวมภายใต้บริหารกว่าร้อยละ 90 ของทั้งอุตสาหกรรมกองทุนรวม จะทะยอยจัดตั้งและเปิดจำหน่ายในช่วงไตรมาส 3 และ 4

สำหรับกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยต้องมีเรตติ้งตั้งแต่ 4 ดาวขึ้นไป โดยทุกบลจ. จะส่งผู้แทน 1 คน เป็นคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน เพื่อทำการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน 103 หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลักษณะ Stock Universe แต่ละบลจ.สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนจากใน Stock Universe นี้ตามนโยบายที่แต่ละบลจ. มีความชำนาญ และจะมีการปรับปรุงหุ้น ใน Stock Universe ภายใน 1 ปี

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ( ตลท.) กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยถือเป็นทางเลือกใหม่ของนักลงทุนไทย และเป็นแรงจูงใจให้บริษัทจดทะเบียนมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนและสังคม และถือเป็นการยกระดับตลาดทุนไทยในเรื่องธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับรายชื่อ 11 บลจ. ที่ร่วมจัดตั้งกองทุนกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ประกอบไปด้วย บลจ.กรุงไทย บลจ.กรุงศรี บลจ.ทหารไทย บลจ.ทาลิส บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.บัวหลวง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) บลจ.กสิกรไทย บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล.- สำนักข่าวไทย