สมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกร่วมหารือกับ สสส. ถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. ได้มีโอกาสต้อนรับตัวแทนจากสมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Heart Network (APHN)) ประกอบด้วย Rohan Greenland เลขาธิการ และ Miki Nakamura เลขานุการบริหาร เพื่อร่วมหารือถึงการทำงานด้านการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของ สสส. รวมถึงการเพิ่มบทบาทของสมาคมฯ ในระดับภูมิภาคด้วย
สมาคมโรคหัวใจแห่งเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiovascular Diseases (CVD)) โดยมีสมาชิกครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ คูเวต มาเลเซีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ ศรีลังกา และไทย

Rohan ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สมาคมฯ มีความจำเป็นต้องขยับจากยุทธศาสตร์ตั้งรับไปสู่การมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจที่จะมาพร้อมกับการบูรณาการในอนาคตอันใกล้ในภูมิภาค ในการนี้ ดร.สุปรีดา ได้แลกเปลี่ยนถึงการทำงานในประเด็นโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases (NCD)) ของ สสส. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านต่างๆ รวมถึงแนะนำภาคีเครือข่ายของ สสส. ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค เพื่อทำงานร่วมกับสมาคมฯ ต่อไปในอนาคตด้วย
ที่มา : สสส.